+90 (216) 449 98 05 vakif@kuraldisi.org

Kuraldışı Eğitim Vakfı Resmi Senedi

VAKFIN ADI:
Madde 1.
Vakfın adı “KURALDIŞI EĞİTİM VAKFI”dır. İşbu resmi senette sadece “Vakıf” olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2.
Vakfın merkezi İstanbul ili, Kadıköy ilçesinde olup, adresi Fener Kalamış Cad. No: 93, Daire: 8 Fenerbahçe/ Kadıköy/ İstanbul’dur. Vakıf, maksadını gerçekleştirmek için yurtiçinde veya yurtdışında şubeler, temsilcilikler veya benzeri teşkilatlar kurabilir.

VAKFIN AMACI:
Madde 3.
Aşağıdaki hususlar bu amacın kapsamına girer:

a) En büyük zenginlik kaynağının eğitimli sağlıklı ve kültürlü olarak yetişmiş insan gücü olduğu inancıyla, eğitim ve öğretim döneminde olan ve maddi imkânsızlıklar sebebiyle okuyamayan her yaştan çocukların akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, iyi bir eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak, eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için gerekli maddi imkânları sağlayarak Türkiye Devletine ve bütün insanlığa faydalı bireyler kazandırmak, Türk toplumunun kültürel, bireysel ve sosyal gelişimine hizmet etmektir.

b) Türk Eğitim Kurumlarında okuyan/okuyacak maddi olanaklardan yoksun tüm Türk Vatandaşı çocuklarına ve özellikle Eğitim Kurumları’nın ilk, orta ve yüksek öğrenim bölümlerinde öğrenim gören başarılı öğrencilere yurt içinde ve/veya yurtdışında karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak, barınma, beslenme ve diğer öğrenim ihtiyaçlarını sağlamak, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek.

c) Ana okulları açmak, ilk, orta ve yüksek eğitim ve öğretim tesisleri ve kurumları kurmak, kurulmuş olan tesislerde tâdil, ilâve ve tâmirler yapmak, kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak.

d) Her branştan Öğretmenlerin/ Eğitmenlerin eğitilmesi ve yetiştirilmesi konularında eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, Öğretmen/ Eğitmenlere yurtiçi ve yurtdışı eğitim programları için karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak, barınma, beslenme ve diğer öğrenim ihtiyaçlarını sağlamak, desteklemek, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek, yurt içi ve yurt dışı geziler, süreli ziyaret değişim, ortak araştırma ve çalışma projeleri gibi programlar ile öğretmenlerin, öğretme sürecini daha etkili ve verimli hale getirmek.

e) Konusu ile ilgili derleme ve araştırmalarda bulunmak, bunları yayınlamak, eğitimin etkinliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, müessese ve eğitim ile ilgili yarışmalar açmak, memlekete ve dünyaya yararlı hizmetlerde bulunanlara ödüller vermek, çalışmalarında yardımcı olmak, aynı amaç doğrultusunda çalışan kurum ve kuruluşlar arasında ortaklaşa gayret, âhenkli ilişki ve bütünleşme sağlamak.

f) Geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş eğitim ve/ya da uzmanlık eğitimi veren her türlü okul, enstitü, eğitim kuruluşu, vakıf ve benzeri kuruluşlarla bilimsel ve sosyal içerikli işbirliği programlarını başlatmak, uygulamak; bilgi akışını ve alışverişini hızlandırarak; bu tür eğitim ile ilgilenen özel ve tüzel kişilerin, bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, bu bilgi ile deneyimleri toplumların daha geniş bir kesiminin¬ hizmetine sunmak.

g) Benzer amaçlı kurum, vakıf, dernek ve diğer kuruluşlarla, yasal izin alınmak koşulu ile Dünya ölçeğinde işbirliği yaparak çocukların ve öğretmenlerin, eğitmenlerin eğitim ve öğrenim bursları, geziler, sureli ziyaret, değişim, ortak araştırma ve çalışma projeleri gibi programlar ile zenginleşmelerine ve gelişmelerine katkıda bulunmak.

h) Eğitim ve öğretim ile ilişkili kuruluşların yöneticileri ve eğitimcileri arasında işbirliğini güçlendirerek bu kesimin bilgi birikimi ve deneyimlerini yaymak.

i) Bilimsel araştırma, faaliyet ve yayınları desteklemek; kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek; gerektiğinde bunları Vakıf adına yapmak veya yaptırmak.
Öğretimin yanı sıra kültür etkinliklerini desteklemek, öncülüğünü yapmak ve bu bağlamda müzik, resim, tiyatro, edebiyat, folklor, spor ve benzeri bütün dallarda, yurt çapında ve uluslararası etkinliklere katılmak ve bunları teşvik etmek, kültürel etkinlikleri ödüllendirmek.

j) Vakfın amacının gerçekleşmesine hizmet etmek üzere ve Vakfa sürekli gelir temin etmek amacı ile Vakfa ait veya bağlı iktisadî işletme/ işletmeler kurmak, devr almak, ortak olmak, işletmek.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
Madde 4.
Vakıf, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

1. Türk Eğitim Kurumlarında okuyan/okuyacak maddi olanaklardan yoksun tüm Türk Vatandaşı kız çocuklarına ve üstün zekâlı öğrencilere yurt içinde ve/veya yurtdışında karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak, barınma, beslenme ve diğer eğitim ve öğrenim ihtiyaçlarını sağlamak, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek.

2. Kurulmuş olan eğitim ve öğrenim tesislerinde tâdil, ilâve ve tâmirler yapmak, kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesine katkıda bulunmak.

3. Milli Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak, Türkiye’de çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasına katkıda bulunmak.

4. Yurt dışında aynı amaçla eğitim veren kurumlarla işbirliği yaparak, teknolojik gelişmeleri yurt içindeki öğretim kurumlarımıza getirmek.

5. Konusu ile ilgili derleme ve araştırmalarda bulunmak, bunları yazılı, süreli veya süresiz basın yayın araçları ile yayınlamak veya bu süreçlere ortak olmak.

6. Konusu ile ilgili yarışmalar açmak, memlekete yararlı hizmetlerde bulunanlara ödüller vermek, çalışmalarında yardımcı olmak.

7. Elde edilen verileri kamu kurumları, akademi, sivil toplum örgütleri ve genel kamuoyuyla paylaşmak; bu doğrultuda bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler yapmak, konferans, seminer, panel, festival vb. organizasyonlar gerçekleştirmek, iletişim faaliyetleri ve kampanyalar yürütmek.

8. Enstitü, akademi vb. kurumları kurmak ya da kurulmasına ortak olmak.

9. Benzer amaçlarla çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum, devlet kuruluşları, özel sektör örgütleriyle işbirlikleri gerçekleştirmek, bu tür oluşumlara katılmak, yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan faaliyetler yürütmek.

10. Gerektiğinde ilgili kuruluşlardan izin almak kaydıyla tüzel kişilerden bağış ve kredi temin etmek.

11. Vakıf kanunlar dairesinde gerekli izinleri aldığı takdirde yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren dernek, teşkilat, vakıf vb. kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapar, gerektiğinde onları destekler veya destek alır.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 5.
Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere her türlü hukukî muamele ve tasarruflarda bulunabilir. Bu amaçla, mevzuatımız esasları dahilinde:

Borç almaya, borç vermeye, Miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri amaçlarını gerçekleştirmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bütün teşebbüs, tasarruf, temellük sözleşmeleri ve işlemleri yapmaya izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın siyasetle ilgisi yoktur. Hiçbir siyasî tesire alet edilemez.

VAKFIN MAL VARLIĞI:
Madde 6.
Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 65.000,00 TL (AltmışbeşbinTürkLirası)’dır. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle, mevzuata uygun olarak bağışlarla ve bunun dışında her türlü sınai, ticari ve hukuki olanaklar ve bağışlarla artırır ve malvarlığının değerini koruyucu tedbirler alır.

BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR:
Madde 7.
Vakfa yapılacak bağışlar, Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilebilir. Bağışlar şartsız ve şartlı olarak yapılabilir. Şartsız Bağışlar Vakfa gelir kaydolunarak, bağışlanan iktisadi kıymetin mahiyetine ve mevcut ihtiyaca göre Yönetim Kurulu Kararı ile kullanılır veya sarf edilir.
Şartlı bağışlar, ancak bağışlayanın arzusu yönünde kullanılabilir. Şu kadar ki, şartlı bağışların kabul edilebilmesi için, mevcut şart veya mükellefiyetlerin Vakfın amacına aykırı düşmemesi gerekir.
Vakıf, Mülkî idare Amirliği’ne önceden bildirimde bulunmak şartı ile mevzuat doğrultusunda yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan bağış, aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmasından önce Mülkî İdare Amirliği’ne bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

ÜYELİK
Madde 8.

ÜYELERİN GİRİŞ KOŞULLARI
Vakfa üye olabilmek için, vakıf amacını benimseyenler, üyelik sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt edenler vakıf üyesi olabilirler ve bir giriş aidatı öderler.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU
Vakfa üye olmak isteyenler, bu isteklerini üyelik beyannamesi doldurup yönetim kuruluna vermekle belirtirler. Üyelikleri ile ilgili başvurular yönetim kurulunca incelenir, üyeliğe kabulü veya reddi üyelik için başvuran kişiye bildirilir.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üyelerinin oy hakkı yoktur.

Üyeler, vakfın hizmetlerinden, tesislerinden ve çalışmalarından öncelikle yararlanma hakkına sahiptir. Üyelere sağlanacak hakların ve önceliklerin yöntemini Yönetim Kurulu belirler.

Mütevelliler Heyeti üyelerini teklifi ve Mütevelli Heyetinin ortak kararı ile üyeler mütevelli heyetine seçilebilir.

Üyeler, vakfın amacına aykırı hareket edemez, vakıf çalışmalarına karşı engelleyici davranışta bulunamazlar.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Vakıf üyesinin ölümü halinde üyeliği düşer.

ÜYELİKTEN AYRILMA
Vakıf üyeleri yazılı istekleri ile üyelikten ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanlar vakfa yeniden üye olamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Vakfın amacına aykırı hareket eden, vakıf çalışmalarına karşı engelleyici davranışta bulunan, vakfı zarara sokan, üyeler arasındaki birliği bozan, vakıf kurullarını küçük düşürücü ve yıpratıcı davranışta bulunan, aidatı ödemeyen üyelerin üyeliklerine son verilip verilmeyeceğine yönetim kurulu karar verir.

AİDATININ BELİRLENMESİ
Üyelerin giriş ve yıllık aidatının miktarını Yönetim Kurulu belirler. Aidatlar her yıl yeniden belirlenir.

VAKFIN ORGANLARI:
Madde 9.
Vakfın organları şunlardır:
a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:
Madde 10.
Vakfın Mütevelli Heyeti, ekli listede adları yazılı gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Mütevelliler Heyeti vakfın kurucuları ile kuruluştan sonra Mütevelliler Heyeti’ne seçilecek kişilerden oluşur. Mütevelli Heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen kişiler seçilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 11.

a) Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

b) Karar organından vefat, azil, hastalık, hacir altına alınma vb. nedenlerle eksilen üyelerin yerini doldurmak, vakfa yeni mütevelli heyet üyelerini seçmek,

c) Yönetim/ Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek, denetlemek,

d) Gerektiğinde Yönetim/Denetim Kurulunun veya üyelerinden birini veya birkaçını görevden almak,

e) Yönetim Kuruluna yetki devrinde bulunarak, onun görevlerini belirlemek ve gerektiğinde bu görevleri değiştirmek,

f) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporları ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

g) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

h) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

i) Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

j) Gerekli gördüğü hallerde yeni şube veya temsilcilikler ihdası ve İktisadî İşletme/ İşletmeler kurabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

k) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, ( Vakıf Resmi Senedi’nde bundan böyle yapılacak olan değişikliklerin tescil ettirilmesi için açılan dava sırasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün uygun görmeyeceği hususlar ortaya çıkarsa; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu konuda mahkemeye göndereceği mütalâa doğrultusunda yapılacak olan değişiklikler için yeniden Mütevelliler Kurulu toplantısına lüzum kalmadan, belirtilen değişikliklerin yapılması için Mütevelliler Kurulu’nun tümünü temsilen Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınması.)

l) Vakfa gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

m) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan ilgili faaliyet dönemine ait “Vakıf” ve “Vakıf İktisadi İşletme/ İşletmelerine” ait;

– Vakıf’ın ve “ Vakıf İktisadi İşletmesi / İşletmeleri” nin Çalışma ve Hesap Raporlarını inceleyip görüşmek.
– Bunların denetim raporlarını incelemek.
– Vakıf Yönetim Kurulu ile “Vakıf iktisadi İşletme/ İşletmelerini” “İşletme Yönetim Komitesini/komitelerini ibra etmek.
– Vakıf Denetim Kurulu ile “ Vakıf İktisadî İşletme / İşletmeleri Denetçilerini ibra etmek.
– Vakıf’ın ve Vakıf İktisadî İşletmesi / İşletmelerinin müteakip yıl çalışma programlarını görüşmek ve karara bağlamak.

n) Vakfın feshi ve tasfiyesi konularında karar almak,

o) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

p) Vakıf Resmi Senedi’nde Mütevelliler Kurulu’na bırakılmış olan diğer görevleri yerine getirmek ve gerekli kararları almak, Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
Madde 12.

Mütevelli Heyeti;
İlk toplantısını vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapar; Mütevelli Heyeti “Olağan” veya “Olağanüstü” olarak toplanır. Bu toplantılar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün düzenlemelerine uygun bir şekilde yapılır.

Mütevelli Heyeti olağan olarak senede bir kere Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine, Ocak-Mart döneminde toplanır. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahütlü mektupla bildirilir. Toplantının geçerliliği Mütevelli Heyetinin üye tam sayısının, yarısından bir fazlasının hazır bulunması koşuluna bağlıdır. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı elde edilemezse, toplantı 15 gün sonra aynı gün ve saatte, aynı yerde yapılmak üzere ertelenir. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının 1/4 ünden az olamaz. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyeti’nden bir başka üyeyi vekil tayin eder. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az 1/3 nün yazılı olarak Yönetim Kurulu ndan talepte bulunmaları halinde, olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU:
Madde 13.
Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetince iki yıllığına seçilecek 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en az çoğunluğun Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur. Yönetim Kuruluna vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun görev süresi 2 yıldır. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Başkan en az 2/3 çoğunlukla seçilir. Başkanın görev süresi 2 yıldır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 4 toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı 2/3 olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Madde 14.

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf amacının gerçekleşmesi için mevzuat ve resmi senet doğrultusunda, Mütevelli Heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak, vakfı yönetmek, bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlamak ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunmak.

b) Vakfı temsil ve ilzam etmek, vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve işlemler yapmak.

c) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla gerektiğinde vakfa müdür atamak, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturmak, gerektiğinde görevlerine son vermek.

d) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirlemek, atamasını yapmak, ücretlerini tayin etmek, gerektiğinde işlerine son vermek.

e) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapmak.

f) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançolarını düzenlenmek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlamak.

g) Vakfın resmi senedinin değiştirilmesi, vakfın feshi ve tasfiyesi konularında karar alınması için bunları karar organına sunmak ve alınan kararı icra etmek.

h) Vakfı denetim organının denetimine hazır etmek ve denetim sonuçlarının gereğini yapmak.

i) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar vermek, bu hususta gereken işlemleri yapmak.

j) Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygulamak.

k) Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirmek.

l) Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunmak.

m) Vakfın malvarlığını amacına uygun şekilde kullanmak, arttırmak ve bu maksatla yatırımlar yapmak, sınai ve ticari şirketler kurmak, bunları işletmek, kurulmuş olanlara iştirak etmek, Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması amacıyla çalışmalar yapmak.

n) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevler ile Mütevelli Heyetinin aldığı kararları ve verdiği görevleri yerine getirmek.

o) Vakfı temsil ve ilzam edecek imza yetkililerini saptamak,

p) Vakıf işlerinde ve idaresinde uygulanacak prensipleri tespit etmek, Kanun, Tüzük ve Resmi Senet’te belirtilmiş olan çeşitli konuları düzenlemek üzere Yönetmelik ve talimatlar hazırlamak ve yürütmek.

q) İlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

r) Vakıf, amaç ve konularının gerçekleşmesi için, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Lüzumlu görülecek taşınır ve taşınmaz malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız, ödünç alabilir, alacaklarına karşılık, rehin veya ipotek alabilir; bu rehin ve ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde, her türlü teminat verebilir. Özellikle, malvarlığına dahil taşınır ve taşınmazlar üzerinde, alacaklıları veya üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis edebilir, kefil olabilir. Vakıf, taşınır ve taşınmazlar üzerinde intifa, irtifak ve sükna hakları ile, Medeni Kanun hükümleri gereğince, aynî veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarrufî işlemler yapabilir.

s) Amacının gerektirdiği ticarî ve sınaî yatırımlar yapabilir. Bunlar için şirketler tesis edebilir. Her türden hisse ve intifa senedi, tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve benzeri diğer menkûl değerleri iktisap eder, gereğinde satar.

VAKFIN TEMSİLİ:
Madde 15.
Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:
Madde 16.
Denetim Kurulu Mütevelli Heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 1 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.
Denetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Toplantıları’nda müşahit olarak hazır bulunabilirler. Ancak, rey hakları yoktur. Denetim Kurulu Üyeleri’nin hizmetleri fahridir. Bu görev ve hizmetleri nedeniyle kendilerine ücret ödenmez. Ancak, bu kimselerin görev icabı yapacakları seyahat vs. masrafları Vakıfça karşılanır. Vakıf, lüzum gördüğü taktirde, belli hususların incelenmesi için, ücret karşılığı dışarıdan ilgili uzmanlara inceleme yaptırabilir, mütalaa isteyebilir veya dış denetçi talep edebilir.

HUZUR HAKKI:
Madde 17.
Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyeti belirler.

VAKFIN GELİRLERİ:
Madde 18.
Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
.
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar;

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

e) Ulusal, uluslararası fonlardan alınacak hibeler.

f) Geziler, gösteriler, fuarlar, paneller, yayınlar ve her türlü toplantılar ve konferanslardan elde edilecek gelirler)

g) Diğer gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
Madde 19.
Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 20.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin 1/3 yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az 2/3 onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 21.
Vakıf amacına ulaşmak için yeterli olanaklara sahip olamaz hale gelmiş ve bu durum düzeltilemez nitelikteyse Yönetim Kurulunun da önerisi dikkate alınarak Mütevelli Heyeti kararıyla vakfın dağılmasına karar verilebilir. Ancak bu durumda dahi Mütevelli Heyetince vakfın imkânları toplanarak bu malvarlıklarının daha dar bir alanda kullanılarak amaçların kısmen de olsa hayata geçirilmesini hedeflemek esastır.

Mütevelli Heyetin vakfın dağılması kararı alması durumunda dağılma işlemleri için mahkemeye başvurulur. Mahkemece vakfın dağılması işlemleri başlatıldığında Mütevelli Heyeti tasfiye kurulu olarak görev yapar. Mahkemenin tasfiye kurulunun Mütevelli Heyeti dışında üyelerden oluşturulmasını istemesi durumunda Mütevelli Heyeti yeni bir kurulu mahkemeye önerir.

Vakfın dağılması, ancak Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyeti üye tamsayısının 2/4 yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının 3/4 onayı ve mahkeme kararı ile mümkündür.
Vakfın dağılması halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

VAKIF KURUCULARI:
Madde 22.
Vakıf kurucularının adı, soyadı alfabetik olarak verilmiştir.
1- Nil Gün KOÇ
2- A. Saim KOÇ
3- Meral ASLAN
4- Ömer Ö. ÖNDER
5- E. Memed KOÇ

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1.

Vakfın ilk geçici Yönetim Kurulu, aşağıda adları yazılı asil ve yedek üyelerden oluşmuştur.
Vakfın tescil edildiği tarihten itibaren 13. madde mucibi ilk yönetim kurulu kuruluncaya kadar aşağıda isim ve adresleri yazılı kişiler, kurucular tarafından yönetim kuruluna geçici olarak tayin edilmişlerdir.

Asil üyeler
1- Nil Gün KOÇ – Başkan
2- Ömer Ö. ÖNDER – Başkan Yardımcısı
3- S. Gönül SEVİNDİR – Sayman
4- Seda KOSTİK ŞENKAYA – Sekreter
5- A. Saim KOÇ – Üye

Yedek üyeler
1- Sema BAYKARA
2- Seyfi ÖNGİDER

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde 2.
Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere kuruculardan Meral ASLAN yetkili kılınmıştır.